Bab 6 Aliran tafsir yang menyeleweng(Tafsir bi al-Ra’y al-Mazmum)

Bab 6 Aliran tafsir yang menyeleweng(Tafsir bi al-Ra’y al-Mazmum)

Dalam bab yang lalu, penulis telah membincangkan tentang Tafsir al-Quran bi al-Ma’thur dan Tafsir bi al-Ra’yi dan menyebut tentang tafsir bi al-Ra’y al-Mazmum tanpa memberikan huraian.

1.1 Definisi tafsir bi al-Ra’y al-Mazmum

Tafsir bi al-Ra’y al-Mazmum ialah tafsir yang tidak memenuhi syarat tafsir bi al-Ra’y al-Mahmud yang merupakan aliran yang menyeleweng yang terdiri dari pelbagai mazhab dan fahaman.

 

Bentuk-bentuk kesalahan dalam tafsir

(a)Salah dari segi matlamat dan tujuan seperti pandangan orang bukan Islam terhadap al-Quran.

(b) Salah dalam metodologi memahami al-Quran seperti tafsiran mazhab-mazhab yang menyeleweng

(c)Salah dalam mentafsirkan aspek kecil yang berlaku dikalangan mufassir ahli sunnah wa al-Jamaah.

 

Penyelewengan dan kesilapan dapat dilihat seperti berikut:

(a) Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul. Pentafsir menerima makna asal ayat tetapi pentafsir memberikan tafsiran tambahan kepada ayat tersebut

Contohnya tafsir ayat 66 surah al-Nisa oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami.

öqs9ur $¯Rr& $oYö;tFx. öNÍköŽn=tã Èbr& (#þqè=çFø%$# öNä3|¡àÿRr& Írr& (#qã_ã÷z$# `ÏB Nä.̍»tƒÏŠ $¨B çnqè=yèsù žwÎ) ×@ŠÎ=s% öNåk÷]ÏiB ( öqs9ur öNåk¨Xr& (#qè=yèsù $tB tbqÝàtãqム¾ÏmÎ/ tb%s3s9 #ZŽöyz öNçl°; £‰x©r&ur $\GÎ7÷Vs? ÇÏÏÈ

66.  Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka),

Beliau mentafsirkan “ Bunuhlah dirimu” dengan melawan hawa nafsu dan “keluarlah dari kampungmu” dengan keluarkan perasaan cinta dunia dari hatimu.

Makna  yang diberikan oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami adalah betul iaiatu kewajipan melawan hawa nafsu dan mengeluarkan dunia dari hati tetapi menjadikan ayat sebagai dalil adalah salah kerana perkataan Bunuhlah dirimu adalah makna yang sebenar iaitu bunuh dengan makna mengeluarkan roh  dari badan dan keluar dari kampung adalah keluar dengan fizikal.

(b) Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul. Bentuk kedua berbeza dari pertama kerana pentafsir menafikan makna asal ayat dan  menjadikan ayat sebagai dalil yang menyokong pandangannya. Dengan ini pentafsir telah melakukan dua kesalahan.

Pertama: Meninggalkan makna ayat yang betul.

Kedua:Mentafsirkan ayat dengan makna yang salah

Contohnya tafsiran  Sahl bin Abdullah al-Tasturi tentang ayat 35 surah al-Baqarah. Firman Allah:

$uZù=è%ur ãPyŠ$t«¯»tƒ ô`ä3ó™$# |MRr& y7ã_÷ry—ur sp¨Ypgø:$# Ÿxä.ur $yg÷ZÏB #´‰xîu‘ ß]ø‹ym $yJçFø¤Ï© Ÿwur $t/tø)s? Ínɋ»yd notyf¤±9$# $tRqä3tFsù z`ÏB tûüÏHÍ>»©à9$# ÇÌÎÈ

35.  Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37], yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

 

[37]  pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.

Menurut Sahl makan dalam ayat ini bukan makan yang sebenarnya dan mentafsirkannya dengan memberikan penumpuan kepada selain Allah.

3. Tafsiran yang dari segi pegangan salah dan dalilnya salah seperti tafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat 8 surah al-Muzammil

̍ä.øŒ$#ur zNó™$# y7În/u‘ ö@­Gu;s?ur Ïmø‹s9Î) Wx‹ÏFö;s? ÇÑÈ

  1. Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

Ibnu  Arabi mentafsirkan sebutlah nama Tuhanmu iaitu diri kamu sendiri atau kenalilah diri anda janganlah lupa nanti Allah akan lupakan kamu.

Ibnu Arabi  dalam tafsiran ini menyokong fahaman yang dipegangnya iaitu wehdah al-Wujud iaiatu  tuhan dan manusia benda yang sama, nama tuhanmu ditafsirkan dengan diri manusia(kamu), jelas sekali kesesatan  dan kebatilan tafsiran ini.

4. Tafsiran dari segi pegangan dan makna dan salah dan mentafsirkan ayat dengan maksud yang tidak kena mengena dengan ayat seperti tafsiran oleh syiah yang melampau  tentang ayat 51 surah al-Nisa’

öNs9r& ts? ’n<Î) šúïÏ%©!$# (#qè?ré& $Y7ŠÅÁtR z`ÏiB É=»tGÅ6ø9$# tbqãYÏB÷sムÏMö6Éfø9$$Î/ ÏNqäó»©Ü9$#ur tbqä9qà)tƒur tûïÏ%©#Ï9 (#rãxÿx. ÏäIwàs¯»yd 3“y‰÷dr& z`ÏB tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä ¸x‹Î6y™ ÇÎÊÈ

51.  Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? mereka percaya kepada jibt dan thaghut[309], dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.

 

[309]  Jibt dan thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah s.w.t.

Mereka mengatakan Jibt dan thagut dalam ayat ini ialah Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin al-Khattab.

PENYELEWENGAN TAFSIR MENURUT IBNU TAYMIYYAH

Permasalahan ini menjadi rumi apabila ahli falsafah , Qaramitah dan Syiah mentafsirkan al-Quran dengan  tafsiran yang tidak dapat diterima akal golongan yang berakal. Syiah misalnya telah mentafsir firman Allah:

ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=ygs9 ¡=s?ur ÇÊÈ

1.  Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa[Al-Masad 1]

‘Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa’. Sebagai Abu Bakar dan Umar.

Firman Allah:

÷ûÈõs9 |Mø.uŽõ°r& £`sÜt6ósu‹s9 y7è=uHxå £`tRqä3tGs9ur z`ÏB z`ƒÎŽÅ£»sƒø:$# ÇÏÎÈ

“ Demi sesungguhnya! Jika engkau (dan pengikut-pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur  amalmu”  Antara Abu Bakar,dan Umar dan Ali , maka Ali lebih utama untuk menjawat khalifah. [al-Zumar 65]

Firman Allah:

øŒÎ)ur tA$s% 4Óy›qãB ÿ¾ÏmÏBöqs)Ï9 ¨bÎ) ©!$# ôMä.âßDùtƒ br& (#qçtr2õ‹s? Zots)t/ ( (#þqä9$s% $tRä‹Ï‚­Gs?r& #Yrâ“èd ( tA$s% èŒqããr& «!$$Î/ ÷br& tbqä.r& z`ÏB šúüÎ=Îg»pgø:$# ÇÏÐÈ

 (Al-Baqarah 67)

Firman Allah:

bÎ)ur (#þqèWs3¯R NßguZ»yJ÷ƒr& .`ÏiB ω÷èt/ öNÏdωôgtã (#qãZyèsÛur ’Îû ôMà6ÏZƒÏŠ (#þqè=ÏG»s)sù sp£Jͬr& ̍øÿà6ø9$#   öNßg¯RÎ) Iw z`»yJ÷ƒr& óOßgs9 öNßg¯=yès9 šcqßgtG^tƒ ÇÊËÈ

“ Sesungguhnya   Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina” sebagai Aisyah (binti Abu Bakar r.a)    (Surah al-Taubah 12)

Firman Allah:

ylttB Ç`÷ƒtóst7ø9$# Èb$u‹É)tGù=tƒ ÇÊÒÈ

Maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu” sebagai Talhah dan Zubair bin Awwam.   (Al-Rahman 19)

Firman Allah:

 

ßlãøƒs† $uKåk÷]ÏB àsä9÷s=9$# Üc%y`öyJø9$#ur ÇËËÈ

“Ia biarkan air dua laut ( yang masin dan yang tawar ) mengalir sedang keduanya pula bertemu” Ali dan Fatimah  (Al-Rahman 22)

“Dari kedua laut itu keluar mutiara dan marjan” iaitu Hasan dan Husain

Firman Allah:

¨@ä.ur >äóÓx« çm»uZøŠ|Áômr& þ’Îû 5Q$tBÎ) &ûüÎ7•B ÇÊËÈ

“Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu Kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu suratan  yang jelas nyata “ .   (Surah yasin 12)

iaitu Ali bin Abi Talib.

 

Firman Allah:

§Ntã tbqä9uä!$|¡tFtƒ ÇÊÈ Ç`tã Î*t6¨Z9$# ÉO‹Ïàyèø9$# ÇËÈ

Surah Naba’ ayat 1-2

“Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Tentang berita besar, ( berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya) “ iaitu Ali bin Abi Talib.

Firman Allah:

$uK¯RÎ) ãNä3–ŠÏ9ur ª!$# ¼ã&è!qߙu‘ur tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# tbqßJ‹É)ムno4qn=¢Á9$# tbqè?÷sãƒur no4qx.¨“9$# öNèdur tbqãèÏ.ºu‘ ÇÎÎÈ

Surah al-Maidah 55

“ Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah , dan Rasulnya , serta orang-orang yang beeriman , yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk(tunduk menjunjung perintah Allah) “ iaitu Ali bin Abi Talib.

Mereka juga membawakan hadis-hadis palsu mengikut ijma’ ahli imu, sebagaimana mereka menjadikan membaca salawat kepada Ali (dalam tahiyyat akhir, pent) sebagai penutup dalam sembahyang.

Demikian pula firman Allah s.w.t.

y7Í´¯»s9ré& öNÍköŽn=tæ ÔNºuqn=|¹ `ÏiB öNÎgÎn/§‘ ×pyJômu‘ur ( šÍ´¯»s9ré&ur ãNèd tbr߉tGôgßJø9$# ÇÊÎÐÈ

Surah al-Baqarah 157

“Merekla itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat-Nya.” Diturunkan kepada Ali kerana mendapat musibah kematian Hamzah r.a.

Dan yang mendekati penyelewengan makna tafsir seperti ini yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir seperti firman Allah S.W.T.

ô‰s% ôMn=yz `ÏB öNä3Î=ö6s% ×ûsöߙ (#r玍šsù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#rãÝàR$$sù y#ø‹x. tb%x. èpt6É)»tã tûüÎ/Éj‹s3ßJø9$# ÇÊÌÐÈ

Surah Ali Imran 17

“ (Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah), dan orang-orang yang benar(perkataan dan hatinya), dan orang-orang yang sentiasa taat(akan perintah Allah), dan orang yang banyak membelanjakan hartanya (pada jalan Allah), dan orang-orang yang beristiqfar(memohon ampun) pada waktu sahur.” Orang-orang yang sabar adalah Rasulullah saw; orang yang benar adalah Abu Bakar; orang-orang yang taat adalah Umar; orang-orang yang membelanjakan hartanya ialah Uthman dan orang-orang yang beristighfar adalah Ali.

 

Juga firman Allah:

Ӊ£Jpt’C ãAqߙ§‘ «!$# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB âä!#£‰Ï©r& ’n?tã ͑$¤ÿä3ø9$# âä!$uHxq①öNæhuZ÷t/ ( öNßg1ts? $Yè©.①#Y‰£Úߙ tbqäótGö6tƒ WxôÒsù z`ÏiB «!$# $ZRºuqôÊ͑ur ( öNèd$yJ‹Å™ ’Îû OÎgÏdqã_ãr ô`ÏiB ̍rOr& ϊqàf¡9$# 4 y7Ï9ºsŒ öNßgè=sVtB ’Îû Ïp1u‘öq­G9$# 4 ö/àSè=sVtBur ’Îû È@ŠÅgUM}$# ?íö‘t“x. ylt÷zr& ¼çmt«ôÜx© ¼çnu‘y—$t«sù xán=øótGó™$$sù 3“uqtFó™$$sù 4’n?tã ¾ÏmÏ%qߙ Ü=Éf÷èムtí#§‘–“9$# xáŠÉóu‹Ï9 ãNÍkÍ5 u‘$¤ÿä3ø9$# 3 y‰tãur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# Nåk÷]ÏB ZotÏÿøó¨B #·ô_r&ur $JJ‹Ïàtã ÇËÒÈ

 Surah al-Fath 29

“ Nabi Muhammad (saw) ialah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang kafir (yang memusuhi Isla), dan sebaliknya bersikap kasih saying serta belas kasihan sesame sendiri(umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud.” Orang-orang yang bersamanya ialah Abu Bakar; bersikap keras dan tegas ialah Umar; orang yang bersikap klasih sayng ialah Uthman; dan yang tetap beribadat dan rukuk serta sujud ialah Ali.

Lebih menghairankan lagi , di antara tafsiran mereka adalah dalam firman Allah s.w.t.: surah al-Tin 1-2

ÈûüÏnG9$#ur ÈbqçG÷ƒ¨“9$#ur ÇÊÈ Í‘qèÛur tûüÏZÅ™ ÇËÈ

 

“Demi buah Tiin dan Zaitun, dan gunung Tursina, serta negeri (Makkah) yang aman ini.” Buah Tiin adalah Abu Bakar; buah Zaitun adalah Umar; gunung Tursina ialah Uthman; negeri yang aman adalah Ali.

Contoh-contoh penyelewengan tersebut mengandungi tafsiran yang kadang-kadang menggunakan kaedah yang tidak sesuai dengan lafaz al-Quran dan keadaan yang sebenarnya. Sesungguhnya lafaz-lafaz itu tidak menunjukkan sedikitpun nama-nama peribadi yang mereka itu maksudkan. Tafsiran semacam ini tida kena mengena sama sekali dengan semangat lafaz al-Quran. Firman Allah dalam surah al-Fath : 29 :

“ Nabi Muhammad (saw) ialah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang kafir (yang memusuhi Isla), dan sebaliknya bersikap kasih saying serta belas kasihan sesame sendiri(umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud.”

Menunjukkan sifat-sifat seluruh orang yang beriman kepada Rasulullah saw, iaitu susunan ayat yang disebutkan oleh para ahli nahwu dengan khabar berita selepas berita ( al-khabar ba’da khabar). Maksudnya ialah seluruh sifat-sifat itu menerangkan sifat seseorang yang beriman kepada-Nya. Tidak benar jika masing-masing sifat dijelaskan menggunakan nama-nama orang perseorangan tertentu dengan salah satu sifat.(Seperti : “Orang-orang yang bersamanya ialah Abu Bakar sahaj; bersikap keras dan tegas ialah Umar sahaja; orang yang bersikap klasih sayng ialah Uthman sahaja; dan yang tetap beribadat dan rukuk serta sujud ialah Ali sahaja.” Bukankah ‘Umar memiliki semua sifat-sifat tersebut? Dan seterusnya, pent.)


Maka tidak boleh menjadikan lafaz yang bermaksud umum , namun dimaksudkan hanya kepada seseorang sahaja, seperti firman Allah s.w.t” 

$uK¯RÎ) ãNä3–ŠÏ9ur ª!$# ¼ã&è!qߙu‘ur tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# tbqßJ‹É)ムno4qn=¢Á9$# tbqè?÷sãƒur no4qx.¨“9$# öNèdur tbqãèÏ.ºu‘ ÇÎÎÈ

Surah al-Maidah : 55

“ Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman’. Mereka khaskan kepada Ali sahaja.

 

MAZHAB-MAZHAB YANG MENYELEWENG DALAM TAFSIR

Mazhab dan aliran yang menyeleweng dalam tafsir sebahagiannya adalah kafir dan sebahagiannya ahli kiblat dengan fahaman yang salah terhadap al-Quran.

Ismailiyyah

Aliran ini merupakan aliran yang  kafir yang  disandarkan kepada Ismail bin Jaafar al-Sadiq. Mereka mengatakan imam berpindah dari Jaafar al-Sadiq kepada anak sulungnya Ismail dan bukannya  Musa al-Kazim seperti yang dipegang oleh syiah Imamiyah. Mereka juga dipanggil batiniyyah kerana mentafsirkan al-Quran secara batin dan bukannya secara zahir. Mereka tidak mentafsirkan keseluruhan ayat al-Quran. Antara tulisan mereka:

(a) Asas al-Ta’wil  yang ditulis oleh al-Nu’man bin Hayyun al-Tamimi al-Maghribi(m363H) dan dicetak di Dar al-Thaqafah, Beirut.

(b) Masail Majmuah Min al-Haqaiq al-Aliyah wa al-Daqaiq wa al-Asrar al-Samiyah oleh penulis yang tidak dikenali dan diterbitkan semula oleh orientalis Itali Satro Toman.

(c) Mizaj al-Tasnim fi Tafsir al-Quran karangan Ismail bin Hibatullah bin Ibrahim diterbitkan oleh orientalis Itali Satro Toman.

Aliran ini berjaya membina kerajaan Batiniyyah al-Abidiyyah di Mesir yang dinamakan Kerajaan Fatimiyyah selama lebih dari dua kurun sehingga dihapuskan oleh Salahuddin al-Ayyubi.

Aliran ini masih menjadi pegangan pada zaman sekarang seperti di India, negara Akrad dan mereka mendakwi Ali adalah Allah, juga sedikit di Turki, Mesir. Di India juga mereka menggunakan nama Qadyaniyyah, begitu juga kumpulan Alawiyyin, Diruz di Syria, al-Bahaiyyah yang muncul di Iran kemudian tersebar ke pelusuk dunia dan sekarang tapak mereka di Bukir al-Karmal dan Hayfa, Palestin. Mereka  semua mentafsirkan al-Quran dengan tafsiran salah yang menyokong fahaman mereka.

Manakala aliran ahli kiblat yang menyeleweng dalam tafsir ialah:

PERTAMA: MUKTAZILAH

Fahaman ini muncul pada permulaan kurun ke-2H. Pengasasnya ialah Wasil bin Ata’ yang menghadiri majlis ilmu yang diadakan oleh Hassan al-Basri. Pada suatu hari Wasil berkata dengan kata  yang salah lalu Hassan al-Basri mengusirnya dengan berkata:

اعْتَزِل عَنَّا يا واصل

Asingkanlah dirimu dari kami.

Wasil bangun bersama-sama pengikutnya kemudian duduk di tempat lain di masjid. Sejak itu mereka dipanggil muktazilah.

 

Fahaman muktazilah tersebar pada zaman Abbasi yang pertama sehingga menjadi pegangan beberapa Khalifah Abbasiah iaitu al-Ma’mun, al-Mu’tasim dan al-Wathiq.

Mereka juga dipanggil al-Qadariyyah kerana menyerahkan perbuatan hamba(afal al-Ibad)kepada kemampuan mereka. Fahaman muktazilah terbina atas lima asas iaitu : al-Tauhid(Tauhid), al-Adl(Keadilan), Al-Wa’d wa al-Waid(Janji dan amaran),  Al-Manzilah Bayna al-Manzilatayn(Kedudukan antara dua tempat), al-Amr bil Makruf wa al-Nahyu An al-Munkar.

 

Semasa mentafsirkan al-Quran, golongan muktazilah mentafsirkannya  berdasarkan asas yang lima. Mereka tidak mengambil kira hadith, kata-kata sahabat dan tabiin dalam tafsiran mereka dan menjadikan akal sebagai pengukur untuk menerima fakta-fakta yang terdapat  di dalam al-Quran, akal bagi mereka lebih tinggi dari  nas(al-Quran), dan nas hendaklah mengikut logik akal, sekiranya berlaku pertembungan antara nas dengan akal maka nas hendaklah dita’wilkan supaya selari dengan akal.

Para ulama ahli sunnah telah membidas tafsiran muktazilah.

 

 

Antara tafsir-tafsir muktazilah ialah:

 

(a) Abu Bakar Abdul Rahman bin Kisan al-Asam(m240H

(b)Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jubai(m303H)

(c) Abu al-Qasim Abdullah bin Ahmad al-Balkhi(m319H)

(d)Abu Muslim Muhammad bin Bahr al-Asfahani(m322H). Tafsirnya berjudul:” Al-Jami’ Li Ilm al-Quran.

(e)Al-Qadi Abd al-Jabbar dan tafsirnya “ al-Tafsir al-Kabir.”

(f) Tafsir Mahmud bin Umar al-Zamakhshari

Tafsir muktazilah yang sampai kepada kita hanyalah tafsir al-Khasshaf

KEDUA : SYIAH

Syiah asalnya ialah golongan yang menjadi penyokong kepada Saidina Ali dan menganggap Saidina Ali sebagai Imam selepas kewafatan Rasul saw dan khalifah adalah miliknya dan keturunannya.

Syiah terbahagi kepada beberapa aliran

(a) Syiah Zaydiyyah iaitu pengikut kepada Zaid bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib yang tidak mengiktiraf khalifah Hisham bin Abdul Malik tetapi pengikutnya membiarkannya menyebabkab beliau di bunuh dan disalib. Pengikut Zaidiyah menetap di Utara Yaman dan mereka merupakan puak syiah yang paling hampir dengan ahli sunnah. Mereka ada menghasilkan tafsir yang banyak tetapi kesemuanya hilang atau masih dalam bentuk manuskrip.

(b) Syiah 12 merupakan kebanyakan syiah menetap di Iran dan Iraq. Mereka dipanggil syiah Imamiyyah kerana percaya kepada wajib adanya Imam yang dilantik oleh Allah dan Imam mestilah dari keturunan al-Husayn bin Ali r.anhu. Mereka dipanggil 12 kerana mereka mempunyai 12 imam; Ali bin Abi Talib, al-Hasan bin Ali, al-Husain bin Ali, Zainal Abidin bin al-Husain, Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin, Jaafar al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, Musa al-Kazim bin Muhammad al-Baqir, Ali al-Rida bin Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Jawwad bin Ali al-Rida, al-Hadi bin Muhammad al-Jawwad, al-Hasan al-Askari bin Al-hadi dan akhirnya anaknya Muhammad al-Mahdi yang ditunggu, Imam ke-12 yang didakwa memasuki Sardaba di rumah bapanya dan dia akan keluar pada akhir zaman.

Mereka juga dipanggil al-Ja’fariyyah nisbah kepada Jaafar al-Sadiq. Mereka mengikut mazhab fiqh al-Ja’fariyyah. Antara ajaran utama mereka ialah : Semua imam adalah maksum, keluarnya imam ke-12 Imam al-Mahdi yang ditunggu, kembalinya Imam dan musuh mereka sebelum berlakunya qiamat dan pegangan al-Taqiyyah.

Golongan syiah dipengaruhi pemikiran dan pandangan mereka oleh golongan muktazilah dan diserapkan dalam tafsir mereka. Mereka juga al-Quran mempunyai maksud yang zahir dan batin dan mereka mengambil maksud yang batin.

 

Antara penyelewengan syiah dalam tafsir ialah kata-kata al-Kulayni ketika mentafsirkan ayat122 surah al-Anam

`tBurr& tb%x. $\GøŠtB çm»oY÷uŠômrsù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #Y‘qçR ÓÅ´ôJtƒ ¾ÏmÎ/ †Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. ¼ã&é#sW¨B ’Îû ÏM»yJè=—à9$# }§øŠs9 8l͑$sƒ¿2 $pk÷]ÏiB 4 šÏ9ºx‹x. z`Îiƒã— tûï̍Ïÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. šcqè=yJ÷ètƒ ÇÊËËÈ

122.  Dan apakah orang yang sudah mati[502] Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang Telah mereka kerjakan.

 

[502]  maksudnya ialah orang yang Telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya.

Orang yang sudah mati ialah orang yang tidak mengetahui sesuatu. Cahaya yang berjalan ditengah-tengah masyarakat pula ialah Imam yang diikuti manakala orang yang berada dalam gelap gelita iala orang yang tidak mengenali Imam.

al-Kulayni menyebut riwayat dari Jaafar al-Sadiq :

* ª!$# â‘qçR ÅVºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur 4 ã@sWtB ¾Ín͑qçR ;o4qs3ô±ÏJx. $pkŽÏù îy$t6óÁÏB ( ßy$t6óÁÏJø9$# ’Îû >py_%y`㗠( èpy_%y`–“9$# $pk¨Xr(x. Ò=x.öqx. A“Íh‘ߊ ߉s%qム`ÏB ;otyfx© 7pŸ2t»t6•B 7ptRqçG÷ƒy— žw 7p§‹Ï%÷ŽŸ° Ÿwur 7p¨ŠÎ/óxî ߊ%s3tƒ $pkçJ÷ƒy— âäûÓÅÓムöqs9ur óOs9 çmó¡|¡ôJs? ֑$tR 4 î‘qœR 4’n?tã 9‘qçR 3 “ωöku‰ ª!$# ¾Ín͑qãZÏ9 `tB âä!$t±o„ 4 ÛUΎôØo„ur ª!$# Ÿ@»sWøBF{$# Ĩ$¨Y=Ï9 3 ª!$#ur Èe@ä3Î/ >äóÓx« ÒOŠÎ=tæ ÇÌÎÈ

 

35.  Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus (Fatimah)yang di dalamnya ada Pelita besar(Al-Husayn Alayhisalam). Pelita itu di dalam kaca (dan)(al-Husayn) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara(Fatimah bintang di antara wanita dunia), yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya(Ibrahim), (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)[bukan Yahudi dan bukan Nasrani], yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi(Ilmu hampir keluar], walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)(imam dari Imam-imam yang bersilih ganti), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki,(Allah memberi hidayah kepada Imam bagi sesiapa yang dikehendakinya) dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

7M»yJè=àß $pkÝÕ÷èt/ söqsù CÙ÷èt/ !#sŒÎ) ylt÷zr& ¼çny‰tƒ óOs9 ô‰s3tƒ $yg1ttƒ 3 `tBur óO©9 È@yèøgs† ª!$# ¼çms9 #Y‘qçR $yJsù ¼çms9 `ÏB A‘qœR ÇÍÉÈ

40.  di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih,(Muawiyah dan pemfitnah Bani Ummayyah) apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya,(Orang mukmin yang difitnah oleh Bani Umayyah) (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah (orang yang tidak mengikut Imam dari keturunan Fatimah Alayhissalam), tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.(Tidak mempunyai Imam pada hari Qiyamat

 

Al-Khawarij

 

Al-Khawarij ialah aliran mazhab yang melampau dalam menentang golongan syiah. Mereka melampau dalam membenci Saidina Ali dan keturunannya. Sehingga mengkafirkan mereka. 

 

Fahaman ini muncul ketika berlakunya fitnah pada zaman Saidina Ali. Mereka mengkritik Saidina Ali kerana bersetuju dengan al-Tahkim ketika berperang dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin. Mereka asalnya bersama Saidina Ali kemudian keluar dari tentera saidina Ali. Lebih dari itu mereka kemudiannya mengkafirkan Saidina Ali  yang menjadi sebab pembunuhan saidina Ali. Saidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam dari puak khawarij.

 

Golongan khawarij berpecah kepada beberapa aliran dan mereka menentang kerajaan khalifah Umawiyah dan Abbasiyyah dan mereka membunuh orang Islam dan mengkafirkan orang yang nelakukan dosa besar.  Antara aliran utama dalam fahaman khawarij ialah al-Azariqah, al-najdat, al-Safariyah dan al-Ibadiyyah. Dikalangan aliran ini, yang paling hampir dengan ahli sunnah ialah aliran Ibadiyyah yang terdiri dari pengikut Abdullah bin Ibad.

 

Kesemua aliran ini telah pupus kecuali Ibadiyyah menjadi pegangan sebahagian umat Islam di Algeria, Tunisia dan menjadi agama rasmi di Oman pada hari ini.

 

Seperti mazhab-mazhab yang lain, puak khawarij menyokong pemikiran mereka dengan memberio tafsiran yang menyeleweng terhadap ayat al-Quran tetapi hasil karya mereka dalam tafsir adalah sedikit jika dibandingkan dengan muktazilah dan syiah.

 

Antara tafsiran khawarij ialah Tafsir Abdul Rahman bin Rustum al-Farisi yang hidup pada kurun ke-3H, Tafsir Yusuf bin Ibrahim al-Warjalani yang hidup pada kurun ke-6 dan dari kalangan ulama semasa tafsir Muhammad bin Yusuf al-Tafayysh

 

Aliran Menyeru kepada Pembaharuan Dalam tafsir

 

Aliran ini menyeru kepada pembaharuan dalam tafsir tetapi tidak mengikut syarat-syarat dan metodologi pentafsiran al-Quran. Mereka berpandangan sesiapa sahaja boleh bercakap tentang al-Quran walaupun tanpa ilmu. Golongan ini terkesan dengan aliran-aliran yang menyeleweng sebelum ini seperti penrusan kepada fahaman muktazilah, syiah dan khawarij. Ada juga yang terpengaruh dengan pemikiran jahiliyah moden seperti Yahudi, Kristian, Marxisme, Kapitalisme dan lain-lain.

 

Mereka tidak mentafsirkan al-Quran keseluruhannya tetapi mereka mengeluarkan kajian-kajian dan mentafsirkan ayat dengan fahaman yang salah.

 

Antara karya yang termasuk dalam aliran ini:

(a) al-Hidayah wa al-Irfan fi Tafsir al-Quran bi al-Quran oleh Abu Zaid al-Damanhuri, cetakan tahun 1349H

(b) al-Jawahir fi Tafsir al-Quran oleh Syaikh Tantawi Jawhari, cetakan tahun 1351H

(c) al-Tafsir al-Qurani lil quran, Abdul Karim al-Khatib , cetakan 1976M

 

 

Tafsir-tafsir ini tidak sama dari segi penyelewengannya.  Tafsir karangan al-Damanhuri, jauh dari kebenaran sehingga mahkamah Mesir mengharamkannya.

 

Tafsir al-Jawahir  adalah hasil syaikh tantawi seorang alim yang mulia, mempunyai niat baik, penyelewengan ialah dari segi tafsiran yang keluar dari nas kepada kajian-kajian ilmiah yang semasa, serta perbahasan ilmiah yang tidak kena mengena dengan ayat.

 

Abdul Karim al-Khatib pula melampau dalam penggunaaan akal dalam tafsir sehingga menundukkan nas kepada logik akal. Beliau terpengaruh dengan aliran pemikiran asing berhubung wanita, perkara-perkara ghaib, jihad, Yahudi dan kristian, pensyaritan dan nasakh.

 

Manakala buku-buklu yang menyeleweng ialah;

a) al-Fann al-Qasasi fi al-Quran oleh Dr.Ahmad Khalfullah

b) al-Quran muhawalah lifahm,i Asri oleh Mustafa Mahmud

c) Mafhum al-Nas oleh Dr. Nasr Hamid Abu Zaid

d) al-Kitab wa al-Quran, Dirasah Muasirah, Dr. Muhammad Sahrur.

1.2 Tafsir-tafsir yang termasuk dalam tafsir bi al-Ra’y al-Mazmun.

(a)Tafsir Majma al-Bayan oleh al-Tabarsi(m538H)

Tafsir ini merupakan tafsir yang penting bagi mazhab syiah imamiyyah. Ia ditulis oleh Abu Ali al-Fadl bin al-Hasan bin al-Fadl, al-Tabarsi. Al-Tabarsi menjadikan kitab “ al-Tibyan fi Tafsir al-Quran al-Quran” yang dikarang oleh Muhammad bin al-Hasan bin Ali al-Tusi (m460H) juga merupakan kitab utama dalam tafsir menurut syiah sebagai sumber tafsirnya.

Al-Tabarsi menyelesaikan tafsirnya pada tahun 534H iaitu empat tahun sebelum kematiannya.

Al-Tabarsi di dalam muqaddimah tafsirnya menyebut tentang kepentingan tafsir, minatnya untuk menulis tafsir sejak muda lagi, memuji tafsir al-Tusi dan menyebut tujuh bentuk ulum al-Quran. Beliau menyebut:

” Saya memulakan pada setiap permulaan surah dari segi Makkiyah dan Madaniyah, perbezaan pendapat tentang bilangan ayatnya, setiap ayat saya akan menyebut perbezaan dari segi qiraat, kemudian saya menyebut hujah-hujah, tafsiran dari segi  bahasa, irab(fleksi), sebab turun ayat, diikuti makna-makna, hukum-hukum, kisah-kisah dan susunan ayat…dan aku namakannya Majma’ al-Bayan li Ulum al-Quran.

 

Dalam tafsir ini jelas menyebut tentang Ali sebagai imam, para imam adalah maksum, kembalinya al-Mahdi, taqiyyah, nikah mut’ah, perkahwinan dengan ahli kitab dan hukum harta rampasan perang. Beliau juga terkesan dengan fahaman muktazilah dalam beberapa isu seperti melihat Allah.

(b)Tafsir Hayman al-Zad Muhammad Yusuf Attafayish(m1332H)

Tafsir ini merupakan tafsir aliran ibadiyyah yang digarap oleh Muhammad Yusuf bin Isa bin Soleh Attafayish. Dilahirkan di Yasjun satu tempat yang terletak di Wadi Mizab(lembah mizab)di selatan Algeria. Dilahirkan pada tahun 1236H. Beliau dibesarkan dalam suasana ilmiah. Terkenal sebagai seorang yang zuhud  dan warak. Beliau mula mengajar dan mengarang ketika usianya baru mencecah 16 tahun.

 

 (c)Al-Zamakhshariy  dan tafsir al-Kashshaf

Beliau ialah Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar al-Khawarizmi, al-zamakhshariy. Dilahirkan di kampung Zamakhshar di kawasan Khawarizm pada hari Rabu 27 Rejab 476H dan meninggal di Bandar Khawarizm pada malam 9 Zulhijjah 538H semasa berusia 71 tahun.

Beliau dibesarkan oleh kedua ibu bapa yang soleh. Beliau menuntut dengan bapanya dan menghafaz al-Quran dengannya. Beliau juga belajar dengan ulama besar zamannya di Khawarizm, Bukhara dan tempat-tempat lain. Semasa berusia 30-an beliau terkenal sebagai ulama dalam tafsir, nahu, aqidah dan sastera.

Pada awal kurun ke-6 hijrah beliau ke Mekah untuk mengerjakan haji dan menetap di sana sehingga dipanggil jarullah(jiran Allah) dan berjumpa dengan pembesar Mekah Ali bin Hamzah bin Wahhas dari Al al-Bayt yang berpegang dengan fahaman muktazilah. Di Mekah beliau menulis karya-karyanya antaranya tafsir al-Kashhaf. Beliau juga pergi kebeberapa tempat seperti Yaman, Oman, Najd dan lain-lain.

Beliau meninggalkan hasil karya yang banyak mencecah 50 buah  seperti tafsirnya, Asas al-Balaghah,al-faiq fi gharib al-hadith. Ruus al-Masail fi fiqh al-Khilafi bayna al-hanafi wa al-Shafii.

Metodologi al-Zamakhshary

Secara ringkas metodologi al-Zamakhshary dalam tafsir dapat dirumuskan seperti berikut:

(a) Mentafsir al-Quran dengan bahasa Arab

(b) Menjelaskan kecantikan struktur al-Quran

al-Zamakhshary melalui tafsirnya mengaplikais  teori al-Nazam yang disebut oleh Abdul Qahir al-Jurjani.  Beliau menampilkan betapa al-Quran adalah mukjizat pada aspek bahasa, kecantikan susunan dan gaya bahasa dan balaghah al-Quran. Di sinilah terletak keistimewaan tafsir ini sehingga menjadi rujukan dalam aspek ini.

Contoh tafsirannya yang  menarik ialah:

Orang munafik tidak merasai dan tidak mengetahui

#sŒÎ)ur Ÿ@ŠÏ% öNßgs9 Ÿw (#r߉šøÿè? ’Îû ÇÚö‘F{$# (#þqä9$s% $yJ¯RÎ) ß`øtwU šcqßsÎ=óÁãB ÇÊÊÈ Iwr& öNßg¯RÎ) ãNèd tbr߉šøÿßJø9$# `Å3»s9ur žw tbráãèô±o„ ÇÊËÈ #sŒÎ)ur Ÿ@ŠÏ% öNßgs9 (#qãYÏB#uä !$yJx. z`tB#uä â¨$¨Z9$# (#þqä9$s% ß`ÏB÷sçRr& !$yJx. z`tB#uä âä!$ygxÿ¡9$# 3 Iwr& öNßg¯RÎ) ãNèd âä!$ygxÿ¡9$# `Å3»s9ur žw tbqßJn=ôètƒ ÇÊÌÈ

11.  Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi[24]”. mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

12.  Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sedar.

13.  Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain Telah beriman.” mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu Telah beriman?” Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.

 

[24]  kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.

 

Ayat 12 diakhiri dengan لا يَشعرون   manakala ayat 13 diakhiri dengan لا يعلمون.

Mereka yang memerhatikan kedua-dua ayat ini akan dapat melihat kecantikan al-Quran dalam pemilihan al-Fasilah al-Quraniyyah. Ayat 11 dan 12 menjelaskan sikap orang munafik apabila dilarang dari melakukan kerosakan lalu mereka mendakwa mereka adalah orang-orang yang baik lalu al-Quran menjelaskan realiti mereka sebenarnya sebagai golongan yang membuat kerosakan sedangkan mereka tidak menyedarinya. Ayat ke-12 pula menolak dakwaan orang munafiq yang menuduh orang yang beriman sebagai bodoh padahal merekalah orang yang bodoh. Ayat 12 diakhiri dengan orang-orang munafiq itu tidak tahu.

 

Pengakhiran kedua-dua ayat dengan لا يَشعرون    dan لا يعلمون amat sesuai sekali dengan konteks ayat. Gambaran al-Quran orang munafiq sebagai perosak  dimuka bumi berkaitan dengan pancaindera. Firman Allah:

z`ÏBur Ĩ$¨Y9$# `tB y7ç6Éf÷èム¼ã&è!öqs% ’Îû Ío4quŠysø9$# $u‹÷R‘‰9$# ߉Îgô±ãƒur ©!$# 4’n?tã $tB ’Îû ¾ÏmÎ6ù=s% uqèdur ‘$s!r& ÏQ$|Áςø9$# ÇËÉÍÈ #sŒÎ)ur 4’¯<uqs? 4Ótëy™ ’Îû ÇÚö‘F{$# y‰Å¡øÿã‹Ï9 $ygŠÏù y7Î=ôgãƒur y^öysø9$# Ÿ@ó¡¨Y9$#ur 3 ª!$#ur Ÿw =Ïtä† yŠ$|¡xÿø9$# ÇËÉÎÈ

204.  Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.

205.  Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan[130].

 

Kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang munafiq dapat dilihat dengan pancaindera manusia, maka amatlah sesuai ayat 11 diakhiri dengan ولكن لا يشعرون  kerana tidak sedar atau tidak merasai berkaitan dengan pancaindera.

 

Penutupan ayat ke-12 dengan tidak tahu sesuai dengan al-Sufaha’ yang membawa maksud kejahilan yang merupakan kontra kepada iman. Iman memerlukan kepada kajian, penilitian dan dalil. Perkara ini tidak dapat dicapai melainkan dengan ilmu. Apabila orang-orang munafik menuduh orang-orang mukmin sebagai bodoh, amat sesuai sekali dalam ayat ini menyatakan realiti bahawa orang munafik tidak berilmu : ولكن لا يعلمون

Tuduhan mereka terhadap orang-orang yang beriman tidak mempunyai asas ilmu.

 

Sehubungan dengan itu al-Zamahsyari menyebut:

“ Mengakah ayat ini ditutup dengan لا يعلمون dan ayat sebelumnya dengan لا يَشعرون    . Saya menjawab: Kerana perkara agama dan pendirian bahawa orang-orang mukmin berada dalam kebenaran dan mereka berada dalam kebatilan memerlukan kepada pemerhatian  dan hujah sehingga seseorang itu memperolehi maklumat. Manakala munafiq dan sifat melampau mereka yang membawa kepada fitnah dan kerosakan di muka bumi merupakan urusan dunia yang menjadi kebiasaan, diketahui umum khususnya masyarakat Arab dalam jahiliyah mereka, mereka dapat melihat perubahan, peperangan dan cara hidup berpuak-puak, maka ianya satu yang dapat dicapai dan dilihat oleh pancaindera. Dan apabila disebut perkataan alsafh iaitu jahil maka pengakhiran ayat dengan ilmu tepat sekali.’

(c) Menjadi syair sebagai sumber menghuraikan makna sesuatu perkataan atau semasa menjelaskan balaghah al-Quran.

Antara penyair yang menjadi sumber al-Zamakhshari ialah Imraul Qays, al-Nabighah al-Zubyani, Amru bin Kalthum, Antarah bin Shaddad, Tarafah bin al-Abd, Zuhair bin Abi Sulama dari kalangan penyair jaliliyah; Hassan bin Thabit, al-Farazdaq, Jarir, al-Mutanabbi, Abu Nuwas, Abu Tamam dari kalangan penyair Islam.

(d) Mengurangkan tafsir bil Ma’thur.

Beliau tidak mengikut metodologi tafsir bil Ma’thur, atau metodologi al-Athari al-Nazari. Amat jarang sekali al-Zamakhshari mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran dan kadang-kadang beliau mentafsirkan al-Quran dengan hadith tetapi al-Zamakhsari bukan tokoh yang alim dalam bidang hadith menyebabkan banyak hadith daif dan palsu dalam tafsir tanpa menafikan terdapatnya hadith-hadith yang sohih. Hadith-hadith dalam tafsrinya telah dinilai oleh al-Hafiz al-Zailai dan diringkaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Antara kritikan terhadap al-Zamakhsari berhubung hadith dalam tafsirnya ialah hadith yang disandarkan kepada nabi s.a.w melalui Ubay bin Kaab berhubung kelebihan  setiap surah yang menetapkan kelebihan khusus bagi setiap surah yang disebut oleh al-Zamakhsari diakhir setiap surah.

Hadith-hadith tersebut adalah palsu secara sepakat dikalangan ulama hadith. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut:

Hadith tersebut dikeluarkan oleh Ibnu al-Jawzi dalam kitabnya al-Mawduat dari Ubay bin Kaab dan ianya diriwayatkan oleh Ubay bin Kaab dan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh dan al-Wahidi.

Begitu juga al-Zamakhshary tidak banyak menyebut  tafsiran sahabat dan tabiin.

Oleh kerana al-Zamakhsary tidak mengikut metodologi tafsir bil Ma’thur, atau metodologi al-Athari al-Nazari menyebabkan kurangnya unsur-unsur israliyyat dalam tafsirnya berbanding tafsir-tafsir yang lain.

(e) Tafsir al-Quran dengan fahaman mazhab muktazilah

Al-Zamakhsary merupakan seorang yang fanatic dengan fahaman muktazilah menyebabkan unsure muktazilah jelas dalam tafsirnya Beliau mengemukakan hujah dan pandangan muktazilah  semasa menerangkan sesuatu ayat dan menta’wilkan ayat al-Quran sesuai dengan mazhab mu’tazilah. Beliau juga sangat lantang terhdap ahl sunnah dan menggunakan ungkapan yang kasar dan sinis.

Antara contoh tafsiran muktazilah ialah firman Allah:

×nqã_ãr 7‹Í´tBöqtƒ îouŽÅÑ$¯R ÇËËÈ 4’n<Î) $pkÍh5u‘ ×otÏß$tR ÇËÌÈ

22.  Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.23.  Kepada Tuhannyalah mereka Melihat.

[al-Qiyamah]

Semasa mentafsirkan ayat ini al-Zamakhshari mengatakan ORANG MUKMIN TIDAK DAPAT MELIHAT TUHAN PADA HARI AKHIRAT’ ayat ditafsirkan sebagai kemungkinan dan harapan melihat tuhan diakhirat.

Tafsiran yang diberikan oleh al-Zamakhshari terpengaruh dengan fahaman muktazilah yang berpegang bahawa tuhan tidak boleh dilihat di dunia dan akhirat.

 

Kedudukan Tafsir al-Kashshaf

Para pentafsir yang datang selepas beliau telah merujuk kepada tafsir al-Kashshaf di samping  membidas pandangan muktazilah di dalam tafsirnya. Pengaruh tafsir  al-Kashshaf jelas dalam karya-karya berikut:

(a)Tafsir Mafatih al-Ghayb karangan Fakhr al-Din al-Razi

(b) Tafsir Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan oleh al-Qimmi al-Naisabury

(c) Tafsir Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi

(d) Tafsir al-Durr al-Masun fi Ulum al-Kitab al-Maknun oleh Samin al-Halabi

(e) Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-ta’wil oleh al-baydawi

(f) Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tafsir oleh Imam al-Nasafi

(g)Tafsir Irshad al-Aql al-Salim Ila mazaya al-Quran al-Karim oleh Abu Saud al-Imadi

Hakikatnya tafsir al-Kashhaf merupakan satu kitab tafsir yang istimewa sekiranya tidak ada elemen muktazilah di dalamnya menyebabkan ia dimasukkan dalam kelompok tafsir-tafsir yang menyeleweng. Sehubungan dengan ini Muhammad Husayn al-Zahabi mengatakan:

“ Mahmud   bin Umar al-Zamakhsyari adalah mufassir adan ahli bahasa yang baik, tetapi beliau mengajak kepada muktazilah..dengan itu berwaspadalah dari al-Kasshaf’

 

 

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: