Bab 7 : Tafsir al-Athari al-Nazari (I)

Dalam bab yang lalu, penulis telah membincangkan tentang Tafsir al-Quran bi al-Ma’thur dan Tafsir bi al-Ra’yi. Dalam bab ini penulis akan membincangkan satu lagi metodologi pentafsiran iaitu Tafsir al-Athari al-Nazari
1.1 Definisi Tafsir al-Athari al-Nazari
Tafsir al-Athari al-Nazari ialah tafsir yang menggabungkan antara Tafsir al-Quran bi al-Ma’thur dengan Tafsir bi al-Ra’yi.
1.2 Tafsir-tafsir yang menggunakan metodologi ini.
Antara tafsir-tafsir yang menggunakan metodologi ini ialah:
(a)Tafsir Yahya bin Salam al-Basri(m200H)
(b)Tafsir Baqiyy bin Mukhallad al-Qurtubi(m276H)
(c)Tafsir Ibn Jarir al-Tabari
(d)Tafsir al-Wasit fi Tafsir al-Quran al-Majid oleh Ali bin Hassan al-Wahidi(m427H)
(e)Tafsir Maalim al-Tanzil karangan al-Baghawi(m516H)
(f)Tafsir al-Muharrar al-Wajiz karya Ibn Atiyyah al-Andalusi(m541H)
(g)Zad al-Masir hasil tangan Ibn al-Jawzi(m597H)
(h)Tafsir al-Qurtubi: al-Jami Li Ahkam al-Qur’an(m671H)
(i)Tafsir Fath al-Qadir dihasilkan oleh al-Syawkani(m1250H

1.3 al-Tabari dan tafsir al-Jami’ al-Bayan fi Ta’wil A:yi al-Quran

1.3.1 Biografi al-Tabari
Beliau ialah Abu Jaafar Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib. Beliau dipanggil Abu Jaafar walaupun al-Tabari tidak pernah berkahwin dan tidak mempunyai anak. Beliau dilahirkan di Bandar Amal Kubra yang terletak di Tabaristan tahun 224H dan meninggal di Baghdad pada tahun 310H setelah hidup selama 85 tahun.al-Tabari dibesarkan dalam suasana ilmu oleh bapanya dimana beliau menghafaz al-Quran sejak kecil. Al-Tabari ada menyebut tentang bapanya yang bermimpi berjumpa dengan rasulullulah saw dan Ibn Jarir ditangan Rasulullullah saw dan bersama-sama ibnu Jarir bekas yang penuh berisi batu dan Ibnu Jarir membaling batu dalam keadaaan beliau dipegang oleh Rasul saw. Apabila bapanya memberitahu kepada rakannya tentang mimpi yang dilihat, rakannya berkata:
“Anakmu ini apabila besar akan memberi nasihat dalam ilmu agama, mempertahankan syariat “
Ketika itu bapanya prihatin dalam memberi pendidikan kepadanya ketika Ibn Jarir masih kecil.
Al-Tabari menghafaz al-Quran semasa berusia 7 tahun, menjadi Imam ketika berusia lapan tahun dan menulis hadith semasa berumur 9 tahun.
Beliau menadah ilmu dengan ulama Tabaristan, al-Rayy, Iraq, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir sebelum menetap di Baghdad. Semasa di Baghdad beliau memberi sumbangan melalui pengajaran dan penulisan. Beliau terus menulis sehingga beliau tidak sempat menyelesaikan beberapa hasil penulisannnya seperti kitab Fadilat Abu Bakar, Umar, Ali dan Al-Abbas.
Semasa berusia 85 tahun, beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau ingin menulis kitab tentang Qiyas lalu meminta dari muridnya Abu al-Qasim mengumpul buku-buku berkaitan qiyas. Abu al-Qasim menyebut:
” Abu Jaafar telah memintaku untuk mencari karya-karya tentang qiyas, aku berjaya mengumpul lebih dari tiga puluh buah buku, kemudian aku tinggalkan buku itu di sisinya.Disebabkan sakit yang menyebabkan kewafatannya beliau telah berhenti mengajar beberapa bulan sebelum meninggal, beliau mengembalikan buku-buku tersebut kepadaku, aku dapati dalam buku-buku tersebut garisan merah telah ditanda olehnya.”
Dari segi pemakanannya al-Tabari makan anggur, tin, rutob(kurma basah), za’tar, minyak zaitun dan roti, meminum susu kambing dan memakan daging yang segar, dan tidak makan tamar, madu, bijan, dan daging berlemak kerana mengalami kesakitan di perut.

Dari segi pengurusan masa, al-Tabari menghabiskan waktunya dengan menulis, mengajar, beribadat dan tidur. Beliau tidur qailulah sebelum zohor, kemudian menulis selepas zohor sehingga Asar, kemudian duduk bergaul dengan orang ramai selepas Asar, selepas maghrib beliau mengajar, selepas Isyak beliau pulang ke rumahnya dan menumpukan kepada penulisan serta tidak membenarkan orang berjumpa dengannya kecuali hal yang penting.

Dari segi akhlaknya al-Tabari seorang yang zuhud, mencari makanan yang halal, menjauhi perkara yang haram, reda dengan pemberian Allah walaupun sedikit dan menolak pemberian raja dan pembesar. Beliau menulis karya tentang hukum wakaf lalu dipanggil oleh khalifah al-Muqtadir. Khalifah ingin membalas usahanya dengan memberikan 1000 dinar tetapi al-Tabari menolaknya. Khalifah menawarkan kepadanya untuk meminta apa sahaja yang dikehendakinya. Al-Tabari berkata: “ Saya ingin tuanku melantik polis menghalang pengemis yang meminta-meminta di pintu-pintu masjid pada hari Jumaat kerana ianya memberi kesan negatif kepada umat Muhammad s.a.w.
Antara hasil karya Ibnu Jarir yang bercetak:
(a)Tarikh al-Rusul wa al-Anbiya’ wa al-Muluk wa al-Khulafa’
(b)Ikhtilaf al-Fuqaha’
(c)Tahzib al-Athar wa Tafsil al-Thabit An RasululLah saw Min al-Akhbar
1.3.2Tafsir al-Tabari satu pengenalan
Al-Tabari memulakan pentafsiran al-Quran semasa usianya hampir mencecah enam puluh tahun. Umur ini sudah tentu menunjukkan Imam al-Tabari telah memilliki kelayakan untuk menulis tafsir seperti menghafaz al-Quran, menguasai qiraatnya, menguasai bahasa Arab dan ilmu hadith…

Sebelum memulakan penulisan tafsirnya Imam al-Tabari melakukan solat Istikharah selama tiga tahun,kemudian Allah swt membuka hatinya untuk mentafsir al-Quran.

Peringkat-peringkat penulisan tafsir:
Peringkat Pertama: Ibn Jarir menulis tafsir dirumahnya
Al-Tabari memulakan penulisan tafsirnya pada tahun 283H dan meneruskan penulisannya selama lapan tahun sehingga menyelesaikannya pada tahun 290H.

Peringkat Kedua: Pada masa yang sama setelah menulisnya Ibn Jarir memperdengarkannya kepada muridnya.
Imam Ibn Khuzaimah penulis sohih Ibnu Huzaimah bertanya kepada murid al-Tabari yang bernama Abu Bakar bin Balawayh: Benarkah kamu menulis tafsir dari Muhammad bin Jarir?
Abu Bakar menjawab: Ya, Aku menyalinnya dengan tangan. Ibnu Huzaimah bertanya: Keseluruhan tafsir?, Abu Bakar menjawab: Ya. Ibnu Khuzaimah bertanya: Sejak bila? Abu Bakar menjawab: Dari 283H ke 290H.
Kemudian Ibnu Khuzaimah meminjam tafsir tersebut dari Abu Bakar bin Balawayh.
Selesai membacanya Ibnu Khuzaimah mengembalikannya dan berkata:
لَقَدْ نَظَرْتُ فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، وَمَا أَعْلَمُ عَلَى أَدِيمِ الأَرْضِ أَعْلَمُ من محمد بن جرير
Aku telah melihatnya dari awal hingga akhirnya, aku tidak tahu di atas muka bumi ini orang yang lebih tahu dari Muhammad bin Jarir.
Kisah ini menunjukkan Abu Bakar bin Balawayh belajar tafsir dengan Ibn Jarir Al-Tabari dan menulis darinya maksudnya Ibn Jarir memperdengarkan tafsirannya kepada murid-muridnya selama lapan tahun.
Peringkat ketiga: Semakan semula
Setelah menyelesaikan memperdengarkan tafsir kepada murid-muridnya pada tahun 290H Ibn Jarir menulis karya yang lain kemudian memperdengarkan semula tafsirannya pada tahun 306H.
Muqaddimah Tafsir al-Tabari menyebut:
“بسم الله الرحمن الرحيم: وبه ثقتي ، وعليه اعتمادي، رب يسر، قرء على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، في سنة ست وثلاثمائة
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Dengan-Nya kepercayaanku dan atas-Nya pergantunganku, wahai Tuhanku permudahkanlah. Dibaca(tafsir ini) di hadapan Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Tabari pada tahun 306H.[ al-Tabari j.1/hal.3]
Usia al-Tabari semasa mengulangi tafsirnya 82 tahun. Ini menunjukkan semangat yang tinggi. Pada asalnya Imam al-Tabari mahu memperdengarkan tafsirannya sebanyak 300 ribu kertas tetapi murid-muridnya tidak sanggup lalu dipendekkan kepada 3000 ribu kertas sahaja!
Sumber Tafsir al-Tabari
Pertama : Tafsir al-Ma’thur
– Tafsir Ibn Abbas mengikut riwayat Ali bin Abi Talhah
– Tafsir al-Ma’thurah dari tabiin; Tafsir Mujahid, Tafsir Qatadah, Tafsir Ikrimah, Tafsir Ata, Tafsir Said bin Jubayr, Tafsir Abu al-Aliyah, Tafsir Hasan al-Basri, Tafsir Ismail bin al-Suddi(al-Kabir),
-Tafsir al-Ma’thurah dari Atba’- tabiin;Tafsir Abd al-Rahman bin Zaid bin Aslam, Tafsir Abd al-Razzaq al-San’ani, Tafsir Muqatil bin Hayyan, Tafsir Abdul Malik bin Juraij, Tafsir Sufyan al-Thawri, Tafsir Waki’ bin al-Jarrah, Tafsir Yahya bin al-Yaman
Kedua: Tafsir dari segi Bahasa
– Majaz al-Quran oleh Abu Ubaydah Ma’mar bin al-Muthanna, Maani al-Quran oleh Abu Zakaria Yahya bin Ziyad al-Farra’, Maani al-Quran oleh Abu al-Hasan Said bin Mas’adah yang terkenal dengan al-Akhfash al-Awsat, Maani al-Quran oleh Muhammad bin al-Mustanir yang terkenal dengan Qutrub dan Maani al-Quran oleh Ali bin Hamzah al-Kisai

Metodologi al-Tabari dalam pentafsiran:
Pertama: al-Tabari mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran
Firman Allah :
             
40. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang Telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan Hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
Apakah maksud Bani Israel? Apakah maksud ingatlah? Apakah maksud akan nikmat-ku? Apakah janji Allah?
Imam al-Tabari telah mentafsirkan ayat yang mujmal ini dengan 4 ayat yang lain.
1. Imam al-Tabari mengaitkan Bani Israel yang bermaksud keturunan Israel dengan Bani Adam(keturunan Adam) dan menyebut ayat 31 surah al-A’raf
        
31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.
2. Semasa menghuraikan maksud ‘nikmatku’, al-Tabari menyebut tafsiran yang diberikan oleh Abu al-Aliyah, Mujahid dan Ibnu Zaid, ianya meliputi semua bentuk nikmat dan nikmat yang paling utama ialah nikmat Iman dan Islam kerana tidak ada nikmat yang lebih afdal dari Islam dan kemudian Ibn Jarir menyebut ayat 17 surah al-Hujurat
                     
17. Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.”

3. Semasa mentafsirkan ayat “ ingatlah” Ibn Jarir mentafsirkannya dengan ayat 20 surah al-Maidah
                •      
20. Dan (Ingatlah) ketika Musa Berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain”.
4. al-Tabari mentafsirkan janji Allah dengan janji Bani Israel dalam kitab taurat untuk beriman dengan nabi Muhammad s.a.w dan mengikutinya bersandarkan ayat 12 surah al-Maidah dan ayat 156-157 Surah al-Araf
Firman Allah:
                      •   •   •  •   • •            •   
12. Dan Sesungguhnya Allah Telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan Telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia Telah tersesat dari jalan yang lurus.

[406] maksudnya ialah: menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas.

Firman Allah:
    •         •                               •  •         
156. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia Ini dan di akhirat; Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami”.
157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

[574] Maksudnya: dalam syari’at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari’atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan Qisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.
Kedua: Tafsir dengan al-Sunnah.
Al-Tabari mentafsirkan al-Quran dengan hadith rasul saw dan menyebut hadith dengan jalur sanadnya. Sebagai contoh semasa mentafsirkan ayar 161 Surah Ali Imran:
    •      •        •     
161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Al-Tabari mentafsirkan ayat ini dengan hadith nabi saw yang memberitahu bahawa orang yang mencuri harta rampasan perang, khianat dan menipu maka dia akan datang dengan perkara yang dicuri.
Beliau menyebut dengan sanadnya sendiri dari Abu Hurairah r.anhu bahawa Rasulululah saw berdiri menyampaikan khutbah, baginda memberi nasihat dan peringatan:
(لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير لها رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك)
“Aku akan berjumpa diakhirat nanti seorang dari kamu di atas tengkuknya kambing yang sedang mengembek. Lelaki itu berkata: Wahai Rasulullah selamatkan aku. Nabi menjawab: Hari ini aku tidak mempunyai apa-apa kuasa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu.

“Aku akan berjumpa diakhirat nanti seorang dari kamu di atas tengkuknya kuda yang sedang merengek. Lelaki itu berkata: Wahai Rasulullah selamatkan aku. Nabi menjawab: Hari ini aku tidak mempunyai apa-apa kuasa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu.

“Aku akan berjumpa diakhirat nanti seorang dari kamu di atas tengkuknya emas dan perak. Lelaki itu berkata: Wahai Rasulullah selamatkan aku. Nabi menjawab: Hari ini aku tidak mempunyai apa-apa kuasa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu.

“Aku akan berjumpa diakhirat nanti seorang dari kamu di atas tengkuknya baju yang bergerak . Lelaki itu berkata: Wahai Rasulullah selamatkan aku. Nabi menjawab: Hari ini aku tidak mempunyai apa-apa kuasa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu.[ Hadith riwayat Imam al-Bukhari no.3073, Muslim no.1381, Ahmad]
Kemudian al-Tabari menyebut dua lagi jalur sanad yang lain bagi hadith ini.
Serterusnya meriwayatkan dengan jalur sanadnya dari Abu Humayd al-Sa’idi bahawa Rasulullah s.a.w telah melantik seorang lelaki dari suku Azd yang dipanggil Ibnu al-Utbiyah untuk mengutip zakat. Apabila datang beliau berkata: Ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.
Rasulullah saw bersabda :
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلاَّ جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ( أما بعد، فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاَّني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هديَّة أهديت لي، فهلاَّ جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فوالله، لا يأخذ أحدكم منها شيئاً – قال هشام – بغير حقِّه، إلاَّ جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفنَّ ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاةً تيعر). ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه: (ألا هل بلَّغت).
Apakah dengan duduknya seorang di rumahnya kemudian datang hadiah kepadanya! Kemudian nabi membaca hamdalah dan memuji Allah dan berucap:
Sesungguhnya aku melantik seorang dari kami dalam urusan yang diberikan Allah kepadaku. Kemudian seorang dari kamu berkata: Ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku, apakah dengan duduknya seorang dari kamu di rumah bapanya atau di rumah ibunya lalu hadiah datang kepadanya?
Demi jiwaku di bawah kekuasaan-Nya, tidak mengambil seorang kamu sesuatu(yang haram) melainkan dia akan memikul perkara tersebut pada hari akhirat, aku tidak tahu tiba datang seorang kamu lelaki memikul unta yang bersuara, atau lembu yang mengemboh, atau kambing yang mengembik. Kemudian baginda mengangkat tangannya sambil berkata: Sesungguhnya aku telah menyampaikan.[ Hadith riwayat al-Bukhari no.2946, al-Bihaqi dalam al-Sunan, Ahmad]
Kemudian al-Tabari menyebut dua jalur sanad yang lain bagi hadith ini.
Jumlah jalur sanad yang disebut oleh al-Tabari semasa mentafsirkan ayat ini ialah 13.

Ketiga :Tafsir dengan pandangan sahabat dan Tabiin
Salah satu dari metodologi al-Tabari dalam tafsir ialah beliau mentafsir al-Quran dengan kata-kata sahabat dan Tabiin. Tafsir al-Tabari mengandungi banyak kata-kata dan tafsiran yang sahabat yang disebut dengan jalur Sahad. Al-Tabari akan menyebut riwayat-riwayat tersebut kemudian al-Tabari mentarjih pandangan yang betul. Contohnya tafsiran kepada ayat 238 surah al-Baqarah.
        
238. Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.

Berhubung ayat ini, al-Tabari menyebut perselisihan sahabat dan tabiin dalam menentukan solat al-Wusta.
1) Pandangan pertama : Solat Asar
Ini merupakan pandangan Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abu Said al-Khudri, Aishah, Ummu Salamah, dan dari kalangan tabiin, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai, Said bin Jubayr, Zaid bin Habigh, Qatadah, al-Dahhak, Mujahid.
Jumlah athar yang disebut oleh al-Tabari berhubung pandangan ini ialah 43 semuanya berserta jalur Sahad.
Kemudian al-Tabari menyebut hujah golongan ini daripada hadis yang marfu’

1. Dr Abdullah bin Masud r.a berkata:
Orang-orang yang musyrikin telah mengganggu Rasulullah S.A.W dari mengerjakan solat Asar sehingga matahari menjadi kuning atau merah (masuk waktu maghrib).
Maka Rasulullah S.A.W bersabda:
” شغلونا عن الصلاة الوسطى. ملأ الله أجوافهم نارا”
Mereka telah menghalang kita dari solat al-wusta. Allah S.W.T akan memenuhi mulut mereka dan kubur mereka dengan api neraka.
(Hadith riwayat Imam Muslim no.628, Imam al-Thairmidhi no.181, Ibnu Majah no.686,Imam Ahmad)

2. Dari Ali bin Abi Talib r.a berkata. Rasulullah bersabda semasa berlakunya peperangan Ahzab
” وشغلونا عن الصلاة الوسطى. حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا “.
Mereka telah menyibukkan kita dari solat wusto sehingga matahari terbenam. Allah akan memenuhi kubur mereka dan rumah mereka dengan api neraka. (Hadith riwayat Imam al-Bukhari no.2931, Muslim (627), Abu Daud (409), al-Thirmidhi (2948).

Kemudian al-Tabari menyebut 26 jalur sanad yang mengandungi hadith-hadith Marfu’ yang menunjukkan Nabi S.A.W menyebut solat al-wusta ialah solat Asar.
2. Pandangan kedua : Solat al-wusta ialah solat Zohor. Ini merupakan kata-kata Zaid bin Thabit, Abu Said al-Khudri dan Abdullah bin Umar.
Al-Tabari menyebut 13 riwayat berhubung pandangan ini.
3. Pandangan ketiga : Jagalah solat & solat al-wusta dan solat Asar. Ini adalah bacaan tafsir.
4. Solat wusta ialah solat maghrib. Ini merupakan kata Qubaisah bin Zuaib.
5. Solat wusta ialah solat subuh. Pandangan ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, pandangan Abu Musa al-Ashari, Abu al-Aliyah, Ata’ bin Rabah
6. Solat Wusto ialah salah satu dari 5 solat yang kita tidak ketahui. Pandangan ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Umar, Nafi’, al-Rabi’ah bin Khathim dan Said bin al-Musayyab.
Al-Tabari menyebut tiga riwayat dengan jalur sanad berhubung pandangan ini. Selepas menyebut riwayat-riwayat ini, al-Tabari mentarjihkan solat al-wusto ialah solat asar. Kemudian al-Tabari menyebut dalil dari riwayat yang selain daripada riwayat-riwayat yang disebut sebelum ini. Antaranya hadith riwayat Abu Basrah al-Ghifari, Buraidah dan Amarah bin Ruwaihah r.anhum. al-Tabari menyebut 7 riwayat dalam jalur sanad bagi riwayat-riwayat tersebut.
Kesimpulan :
Al-Tabari telah mentafsirkan ayat dengan hadith Nabi saw, kata-kata sahabat dan tabiin. Hadith-hadith tersebut ada di antaranya sohih dan ada yang dhaif. Jumlah riwayat yang disebut ialah sebanyak 119 meliputi 60 muka surat.

Keempat: Tafsir al-Quran dengan bahasa Arab
Al-Tabari mentafsirkan al-Quran dengan bahasa Arab; Nahu, Saraf(Morfologi), Balaghah. Imam al-Tabari seorang yang luas pengetahuan tentang Bahasa Arab. Sebagai contoh al-Tabari menghuraikan makna perkataan التَّنور dalam surah Hud. Firman Allah:
•                           
40. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur[718] Telah memancarkan air, kami berfirman: “Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang Telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.” dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.
[718] yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan.
Ibnu Jarir menyebut bahawa ahli ta’wil berselisih tentang maksud
 
1. Sebahagian berkata : al-Tannur ialah permukaan bumi, maksudnya air terpancut dari permukaan bumi. Kemudian al-Tabari menyebut ini merupakan pandangan Ibn Abbas, Ikrimah dan al-Dahhak. Semua pandangan ini disebut bersama jalur sanad.
2. Sebahagian lain berkata:
هو تنويرُ الصبح ، من قولهم: ” نوَّرَ الصبح تنويرًا ”
al-Tannur ialah cahaya pagi dari kata-kata Arab: Pagi yang bercahaya
Ini merupakan pandangan Saidina Ali. Al-Tabari menyebut lima riwayat berkaitan
3. Sebahagian lain berkata:
معنى ذلك: وفار أعلى الأرض وأشرف مكانٍ فيها بالماء. وقال: ” التنور ” أشرف الأرض
Maknanya tempat yang tinggi dan mulia yang ada air. Ini merupakan pandangan Qatadah. Al-Tabari menyebut dua jalur sanad berkaitan.
4. Sebahagian yang lain berkata:
هو التنور الذي يُخْتَبز فيه.
Ianya adalah periuk yang digunakan untuk membuat roti.
Ini merupakan pandangan Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Mujahid, al-Sya’bi, al-Dahhak. Al-Tabari menyebut 10 jalur sanad berhubung pandangan ini.
Ibnu Abbas berkata:
إذا رأيت تنُّور أهلك يخرج منه الماءُ، فإنه هلاك قومك.
“ Apabila kamu melihat air keluar dari periuk di rumahmu, itu tanda kemusnahan kaummu.

Berhubung tafsiran : al-Tannur , terdapat empat pandangan yang disebut oleh sahabat dan tabiin, justeru pandangan manakah yang rajih?
Ibnu Jarir menyebut:
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: (التنور) ، قول من قال: ” هو التنور الذي يخبز فيه ” ، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب ، إلا أن تقوم حجَّة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به ، لإفهامهم معنى مَا خاطبهم به.
Pandangan utama tentang ta’wil al-Tannur ialah mereka yang mengatakan ianya periuk yang digunakan untuk membuat roti,ini disebabkan ia adalah penggunaan yang terkenal oleh orang Arab, dan kalamullah difahami dari bahasa yang banyak dan masyhur digunakan oleh orang Arab kecuali ada hujah yang menyokong makna yang lain, maka ketika itu ianya diterima. Yang demikian itu kerana Allah menujukan ayat sesuai dengan bahasa mereka untuk memahamkan mereka maksud sesuatu perkara.
Kaedah mentafsirkan al-Quran dengan bahasa menjadi satu dari metodologi Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya. Bahasa menjadi asas kepada tafsiran al-Quran, dan tafsiran adalah merujuk kepada penggunaan yang biasa dan masyhur dan bukannya penggunaan yang jarang atau janggal.

Kelima: al-Tabari mengistibat(menganalisis dan mengeluarkan) petunjuk-petunjuk, rahsia-rahsia dan hukum
Langkah terakhir yang digunakan oleh al-Tabari dalam tafsirnya ialah dengan menggunakan akal untuk mengistibat(menganalisis dan mengeluarkan) petunjuk-petunjuk, rahsia-rahsia dan hukum. Kaedah ini dapat dilihat sebagai contoh semasa al-Tabari mentafsirkan ayat:
     
; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9]
[9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Semasa mentafsirkan ayat ini, al-Tabari bertanya:
Siapakah golongan yang dimurkai Allah yang diperintahkan Allah supaya kita meminta dari-Nya tidak termasuk di kalangan mereka?
Al-Tabari berkata: Dia adalah orang Yahudi. Mereka adalah golongan yang disebut oleh Allah swt:
                        •     
60. Katakanlah: “Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi[424] dan (orang yang) menyembah thaghut?”. mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
[424] yang dimaksud disini ialah: orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu (lihat surat Al Baqarah ayat 65).[ Surah al-Maidah]
Kemudian al-Tabari bertanya lagi: Apakah dalil bahawa orang yang dimurkai ialah orang Yahudi?
Beliau menjawab dalil adalah dari hadith. Beliau meriwayatkan dengan jalur sanadnya :
عن عديّ بن حاتم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوبُ عليهم، اليهود
Dari Adi bin Hatim al-Tai r.anhu berkata: Rasulululah berkata kepadaku orang yang dimurkai oleh ialah orang Yahudi[ Hadith riwayat al-Thirmidhi, no.2945, al-Tayalisi, no.1040, Ibnu Hibban, no.7206, Ahmad :j.4, hal.378-379]
Kemudian al-Tabari menyebut 14 riwayat dengan jalur sanadnya dari hadith yang marfu’, atau kata-kata yang mawquf pada sahabat dan tabiin bahawa yang dimurkai ialah orang Yahudi.
Selepas itu, al-Tabari menjelaskan maksud kemurkaan Allah ke atas mereka. Sebahagian mengatakan maksudnya dikenakan hukuman kepada mereka sama ada di dunia mahupun di akhirat berdasarkan firman Allah[ Surah al-Zukhruf ayat 55]
      
55. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut),
Sebahagian mengatakan : Kemurkaan Allah berbeza dengan kemurkaan makhluk kerana kemurkaan makhluk menyebabkan mereka terganggu dan merasa kesakitan menyebabkan orang yang dimurkai merasa susah lalu mereka juga menjadi marah. Manakala kemurkaan Allah tidak ada makhluk yang dapat memberi manfaat mahupun kemudaratan kepada-Nya, dan kemurkaan merupakan sifat Allah yang layak dengan kebesaran-Nya seperti mana ilmu dan kuasa Allah merupakan sifat Allah…
Kemudian al-Tabari bertanya: Siapakah orang yang sesat? Kemudian beliau menjawab mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka ialah orang yang disebut oleh Allah swt[ Surah al-Maidah ayat 77]
                       
77. Katakanlah: “Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka Telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”.
Dan dalilnya hadith nabi saw:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ولا الضالين ” قال: النصارى
Bersabda Rasulullah saw: Firman Allah (Dan mereka yang sesat), nabi bersabda: Mereka ialah orang-orang Nasrani.
[ Hadith riwayat al-Thirmidhi, no.2945, al-Tayalisi, no.1040, Ibnu Hibban, no.7206, Ahmad :j.4, hal.378-379]
Al-Tabari menyebut dalam tafsirnya 14 riwayat beserta jalur sanad bahawa golongan yang sesat ialah orang Nasrani.
Kemudian al-Tabari menyatakan bahawa orang yang sesat adalah umum termasuk semua manusia yang menentang jalan yang betul dan melalui jalan yang salah adalah tergolong dalam kumpulan yang sesat kerana mereka sesat dari jalan yang sebenarnya.
Dan Allah menamakan orang Nasrani sebagai sesat kerana mereka tersilap dalam memilih jalan dan mereka menganut pegangan yang bukannya jalan yang lurus.
Selepas menghuraikan maksud golongan yang dimurkai dan sesat, al-Tabari mengemukakan satu persoalan: Bukankah orang Yahudi juga berada dalam kesesatan kerana mereka memilih jalan yang bengkok dalam agama? Mengapa Allah mengkhususkan Yahudi sebagai golongan yang dimurkai dan orang Nasrani sebagai sesat?
Al-Tabari menyebut bahawa kedua-dua golongan Yahudi dan Nasrani dimurkai dan sesat. Akan tetapi Allah menyifatkan mereka berasaskan sifat utama mereka. Mereka juga mempunyai sifat terkeji yang lain.
Al-Tabari juga mengkritik segolongan yang berfahaman al-Qadariyyah(aliran yang berserah kepada takdir semata-mata dan bukan dengan usaha manusia ) yang memahami ayat dengan fahaman yang salah dan menjelaskan kesesatan dijadikan sifat mereka kerana mereka yang menyebarkannya, melakukannya dan memilihnya, oleh itu mereka sendirilah yang menjadi sebab digolongkan sebagai sesat tanpa menafikan Allah mempunyai sebab yang lain untuk menjadikan mereka sesat kerana Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki seperti yang disebut dalam ayat lain yang jelas.

Dengan kata lain, kesesatan ditujukan kepada orang Nasrani kerana mereka yang berusaha ke arah kesesatan dan dikaitkan dengan Allah yang menghendaki mereka menjadi sesat dengan memberi kepada manusia kemampuan untuk melakukan kesesatan tersebut. ” Lihat Tafsir al-Tabri, j.1, hal.180-197.
Tafsiran yang diberikan oleh al-Tabari berhubung ayat 7 surah al-Fatihah ini merupakan satu tafsiran yang menarik menggabungkan antara tiga metodologi iaitu bahasa, riwayat yang ma’thur dan akal.
KEISTIMEWAAN TAFSIR AL-TABARI
Tafsir Jami al-Bayan fi Ta’wil Ayi al=Quran merupakan tafsir terulung yang lengkap dalam sejarah pembukuan ilmu-ilmu tafsir. Antara keistimewaan tafsir ini yang dapat dicatat dalam ruangan yang ringkas ini ialah:
(a)al-Tabari mengasaskan cara tafsiran yang terbaik iaitu kombinasi bahasa, ma’thur dan akal.
(b) al-Tabari komitmen dengan cara tafsiran yang terbaik iaitu tafsir al-Quran dengan al-Quran diikuti al-Quran dengan sunnah, kata-kata sahabat , tabiin dan tabi’ tabiin.
(c) Mengumpulkan pandangan tokoh-tokoh tafsir dari kalangan sahabat, tabiin dan tabi’ tabiin. Usaha yang dilakukan olehnya memelihara sebahagian dari tafsir yang hilang sumber asalnya.
(d) Menyebut jalur sanad yang pelbagai bagi setiap riwayat yang ma’thur. Penyebutan jalur sanad ini penting untuk menilai riwayat tersebut dari segi sahih dan daif
(e)Menyebut banyak bayt-bayt syair dalam mentafsirkan ayat pada masa yang sama dapat menjaga syair tersebut dari hilang.
(f) Mengkombinasikan antara tafsir dan ta’wil, mengaitkan antara tafsir al-Ma’thur dengan tafsir bi al-ra’y
(g) Menyebut qiraat yang pelbagai antara sohih dan syaz serta menjadikan sebagai dalil dalam menghuraikan sesuatu ayat
(h)Menyebut pandangan golongan-golongan yang berselisih beserta hujah masing-masing.
(i)Memilih pandangan yang kuat tanpa membiarkan pembaca terkeliru dengan pandangan-pandangan yang berbeza-beza.
(j) Meletakkan asas kepada ilmu pengantar usul tafsir

KELEMAHAN DAN KRITIKAN TERHADAP TAFSIR AL-TABARI
(a)Menyebut jalur sanad yang daif dan palsu
(b) Tidak mengkritik riwayat dan jalur sanad yang disebut, tidak menghukum perawi-perawinya.
(c) Menyebut riwayat Israiliyyat dan cerita dongeng umat terdahulu yang tidak dapat disahkan dalam sumber Islam yang diyakini dan mengambil sebahagian besar dari tafsir.
(d) Menyebut pandangan-pandangan bertentangan dari tokoh-tokoh tafsir yang ulung dari sahabat dan tabiin seperti Ibnu Abbas r.anhu dan Mujahid.
(e) Mendalami perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh al-Quran(Mubhamat) dan cuba untuk dan kadang-kadang menentukannya berasaskan riwayat Israiliyat dan riwayat yang tidak sahih.
(f) Pengguguran jalur sanad beberapa hadith nabi saw walaupun beliau sangat menitik beratkan persoalan jalur sanad.
(g)Tidak menyandarkan qiraat al-Quran kepada qari yang masyhur serta tidak menyatakan kesahihan riwayat qiraat tersebut dan tidak membezakan antara qiraat yang sahih dan shaz.
(h) Mentarjih(menguatkan qiraat sahihah yang tertentu)
(i) Membahagikan ayat kepada potongan-potongan menyebabkan pembaca asyik membaca pandangan yang sangat banyak
(j) Huraian yang terlalu panjang menyukarkan pembaca menghubungkan satu ayat dengan satu ayat.

Kelemahan-kelemahan dan kritikan ini adalah kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang ada dalam tafsir, namun kelemahan-kelemahan adalah pada perkara cabang dan hakikatnya Imam al-Tabari bukanlah seorang yang maksum.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: